Gölbaşı, Arsa Satış İhalesi… (31/10/2019)

Gölbaşı Belediye Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan  İncek ve Hacılar’da yer alan 6 adet gayrimenkulünü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 31/10/2019 tarihinde…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait Gölbaşı İlçesinde aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel
numarası, kullanım şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı
Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları
yapılacaktır.
1- İhaleler 31/10/2019 Perşembe günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa
Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki Belediye Hizmet Binasında
ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni’nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnameleri her gün çalışma saatleri
içerisinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Gölbaşı/ANKARA adresindeki
Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma
Servisinde görülebilir.
3- İstekliler, Şartnamelerde ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları sağlamak
zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva
eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; Kimlik ve
Yetki Belgeleri, Yer Görme Belgesi, İkametgah Belgesi, Şartname Alındı Makbuzu, Taşınmaz
Mal Satış Şartnamesi, Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat
Mektubu ve Teminat Mektubu teyid yazısı.
4- İhaleye iştirak edecek olanlar her parsel için ayrı ayrı 200,00 TL. (İkiyüzTürkLirası)
karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5- İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Genel Evrak
Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir nedenle
oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6- Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve
tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale
uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
7- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni
süresinde ödenecektir.
8- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile
ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale
kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi
onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri
uygulanacaktır.

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın