Hallaçlı-Fevziye-Velihimmetli-Çayırlı KDGPA 1/25000’likleri Onaylandı…

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       T.C.

            ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

 

 

Karar No:2436                                                                                                                   27.11.2015

    

 

            K A R A R

 

Gölbaşı İlçesi Hallaçlı-Velihimmetli-Çayırlı Mahalleleri KDGPA sınırı 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.11.2015 tarih ve 1103 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2015 tarihli toplantısında okundu.

 

            Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.05.2012 tarih 818 sayılı kararı ile onaylanan Etimesgut İlçesi Fevziye Mahallesi ile Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi yaklaşık 499 ha yüzölçümlü l.Etap, 14.05.2012 tarih 819 sayılı kararı ile onaylanan Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi yaklaşık 497 ha yüzölçümlü 2.Etap, 14.05.2012 tarih 820 sayılı kararı ile onaylanan Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Velihimmetli Mahallelerinde yaklaşık 499 ha yüzölçümlü 3.Etap ve 14.05.2012 tarih 821 sayılı kararı ile onaylanan Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Velihimmetli ve Çayırlı Mahalleleri yaklaşık 496 ha yüzölçümlü 4.Etap kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı (KDGPA), 5393 sayılı Belediye Kanunun 73üncü maddesi uyarınca 15.06.2015 tarihli ve 2015/7742, 2015/7740, 2015/7739, 2015/7741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının 23.06.2015 tarihli ve 29395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

Bahse konu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırları, 26/06/2015 tarihinden itibaren bir ay (30gün) süre ile çıkarıldığı, askı süresi içerisinde itiraz olmadığından kesinleştiği,

 

Kamuya hizmet etmekle yükümlü olan İdaremizin, konut üretme amaçlı önemli projelerinden olan söz konusu alanda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” Belediye Meclisimizce etaplar halinde onaylandığı, aynı zamanda Ankara Valiliğince hazırlanarak yürütülen “İç Göç Özel Uygulama Planı”nın ilimiz ve ilçelerinde kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri hayata geçirileceği” hedefi ve yine Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanarak bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  yürütülen  “Bütünleşik Kentsel Gelişme ve  Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES)”nın”kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik evsizlik riskini önleyici tedbirler’ alınması hedefi ile de projenin örtüştüğü,

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 gün ve 525 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı üzerinde, bahse konu Belediye Meclis karanınıza bağlanarak Bakanlar Kurulu kararları ile yürürlüğe giren l.Etap, 2.Etap, 3.Etap ve 4.Etap ve civarı toplu konut alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırlarının “KD” rotasyonu şeklinde işlenerek üst ölçek planının oluşturulması gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı,

 

            Hususları tespit edilmiş olup, yaklaşık 200 hektar yüzölçümlü Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırları ve civarı 1/25000 ölçekli nazım imar planı teklifinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

      Meclis Başkanı                                               Katip                                                     Katip

      İ.Melih GÖKÇEK                                         Hamdi KESGİN                                      Ahmet ÖZTÜRK                  

               

 

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın