Plan Tadilatlarında, Rant Vergisi Geliyor…

Tapu Kanununda değişiklikler öngören kanun teklifinin taslağı ortaya çıktı. Düzenlemeye göre ada bazında taşınmaz maliklerinin tamamının muvafakati alınmak kaydıyla değerinde artış olan arsanın artan değeri, değer artış payı olarak alınacak.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından belirlenecek.  Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Değer artış payı ayni olarak yani hisse olarak da alınabilecek.

Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına yatırılacak. Yatırılan tutarların;

Büyükşehirlerde %20’si büyükşehir belediyesinin kamulaştırma hesabına, %20’si ilgili ilçe belediyesi kamulaştırma hesabına, %20’si Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel hesabına, %40’ı da Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına aktarılacak.

 

Tam Metin:

 

            MADDE 17– 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8- Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.

Ada oluşturan tek parseller hariç olmak üzere parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran sosyal tesis alanı,  kültürel tesis alanı, sosyal altyapı ve teknik altyapı amaçları dışında kullanım amacı değişikliği öngören imar planı değişiklikleri yapılamaz. Bu fıkra hükümleri, kamu yapılarının yapılacağı alanlarda uygulanmaz.

Ada bazında taşınmaz maliklerinin tamamının muvafakati alınmak kaydıyla; nüfus, yoğunluk artışı, bina yüksekliği, kat adedi ve sosyal tesis alanı,  kültürel tesis alanı, sosyal altyapı ve teknik altyapı amaçları dışında kullanım amacı değişikliğine yönelik yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilir.

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilmiş lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından, plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer-i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulacak değer tespit komisyonu tarafından belirlenir.  Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. Değer tespit komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Değer artış payı ayni olarak da alınabilir.

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına yatırılır. Yatırılan tutarların;

%30’u imar planı değişikliğini onaylayan ilgili idarede açılacak kamulaştırma hesabına, %30’u Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına, %40’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına,

Büyükşehirlerde ise %20’si büyükşehir belediyesinin kamulaştırma hesabına, %20’si ilgili ilçe belediyesi kamulaştırma hesabına, %20’si Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel hesabına, %40’ı da Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına,

Bakanlıkça 5 iş günü içerisinde aktarılır.

Değer artış payının ayni olarak alınması halinde, ayni alınan taşınmaz ilgili taraflara, yukarıda belirtilen oranlarda hisselendirilir.

Bu madde hükümleri ikinci fıkra hükmü hariç olmak üzere; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alanlarda, kamu yatırımları ile Kamu mülkiyetindeki alanlarda ve vergi muafiyeti tanınmış vakıflara ait alanlarda yapılacak plan değişikliklerinde uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

 

ÖNERİYORUZ

Etimesgut-Elvan, Toptancı Hali Arazisi AFAD ve 112 Acil’e Tahsis Edildi…

Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından, Etimesgut İlçesi Elvan …

Bir cevap yazın