1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı Onaylandı…

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 1/100.000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planı’nı  oy birliğiyle kabul etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

                               

 

Karar No:116                                                                                                                 13.01.2017

 

 

        K A R A R

 

 

1/100000 ölçekli 2038 yılı hedefli Ankara Çevre Düzeni Planına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.01.2017 gün ve 1256 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.01.2017 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; 06.12.2012 gün ve 2S489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ancak sınır genişlemesine ilişkin hükümleri 30.03.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6360 sayılı Yasa uyarınca Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Sınırları il mülki sınırlarına genişletildiği, o tarihte 16 olan ilçe belediyesine 9 ilçe belediyesi ilave edildiği, yine bu dönemde yaklaşık 841.000 hektar olan büyükşehir belediyesi yüzölçümünün  % 200’lük bir artış oranıyla yaklaşık 2.557.000 hektara çıktığı bu büyüklük ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Konya ve Sivas’tan sonra Türkiye’nin üçüncü en büyük yetki alanına sahip büyükşehir belediyesi konumuna geldiği,

 

Belediye sınırlarının il mülki sınırı olması ile beraber, bu sınırlar içerisinde yer alan 20 belde belediyesi ve 672 adet köy tüzel kişiliğini kaybederek mahalle statüsüyle büyükşehir belediyesinin sınırlarınagirdiği, bu durum o tarih itibariyle belediyemize; %7 lik nüfus artışı ve % 200 lük alan artışı olarak yansıdığı böylece yaklaşık 25 milyon m2‘ye ulaşan belediye sınırlarımızın büyük bölümü, kentsel yerleşme alanı dışında kalan kırsal yaşam özellikli mahalleler niteliğini kazandığı,

 

5393 sayılı Belediye Kanunun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddesinin “c” fıkrasında; “Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek, “Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır”  veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.” Hükmü  kapsamında yetkinin vilayet makamında olduğu henüz belediyemize geçmediği, 14.06.2014/29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde çevre düzeni planı: varsa mekansal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan” olarak tanımlandığı,

 

Yukarıda belirtildiği üzere 6360 sayılı Yasa ile birlikte hem belediye sınırlarında yaşanan fiziki değişim, hem de yasal mevzuatın gerektirdiği bir yükümlülük olarak 6360 sayılı Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip planlama yetkisinin Belediyemize geçmesi üzerine Başkanlığımızca 1/100.000 ölçekli 2038 Yılı hedefli Ankara Çevre Düzeni Planı çalışmalarına başlandığı bu plan çalışması; Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı ve EGO Ulaşım Dairesi Başkanlığının Gazi Üniversitesi ile birlikte hazırladığı 2038 hedefli Ankara Ulaşım Ana Plan’ında belirlenen kabul ve esasları da dikkate alarak ülkenin başkenti Özelliğini de taşıyan Ankara kentine yaraşır şekilde Başkanlığımız kaynakları ve personeli ile hazırlandığı,

 

Planlamanın tek disiplin altında bir dal olmadığı göz önünde bulundurularak, bu plan çalışmasında disiplinler-arası bir yaklaşımın daha uygun olacağından hareketle, planlama ekibinin çeşitli meslek dallarından olmasına özen gösterilmek suretiyle planlama çalışmaları Şehir Plancılarının yanı sıra: içinde Arkeolog, Sanat Tarihçisi, Jeoloji Mühendisi, Çevre Mühendisi, Petrol Mühendisi vb. gibi çeşitli mesleklerden oluşan bir meslek grubu tarafından yürütüldüğü,

 

Çevre Düzeni Planı çalışması hazırlık aşamasında, literatür taraması ile kurumlardan elde edilebilen bilgi,  belge ve görüşlerin değerlendirilmesinin yanı sıra, sorunların yerelde belirlenmesi ve yerel dinamiklerin planlama sürecine dahil edilmesinin temel planlama yaklaşımı olarak benimsendiği, bu doğrultuda öncelikle bu planın tüm paydaşlarıyla temasa geçilerek, paydaşların hedef yıl olan 2038 yılı da göz önünde bulundurulmak suretiyle, planlama bölgesi içerisindeki yatırım programları ve planlama sürecine yönelik görüş ve önerileri dikkate alındığı, bu kapsamda yaklaşık 2500 km yol katedilerek 25 ilçe Belediye Başkanlığı ile ayrı ayrı görüşmeler yapıldığı, bu görüşmelerde ilçe belediye yetkilileri ve ilçe belediye meclis üyelerine planlama süreci hakkında bilgiler verilmiş, ilçe belediyelerinin çevre düzeni planı ile ilgili olarak görüş ve önerileri alındığı, ayrıca, planlama bölgesindeki kentsel yerleşimlerin yanı sıra kırsal yerleşim bölgeleri de yerinde görülerek bu bölgelere ilişkin tespitler yapıldığı, böylece, Ankara kent merkezi ve merkez dışında en ücra konumda bulunan yerleşik alanlardaki mevcut ve olası sorunlar, potansiyeller ve kırılganlıklar, yapay ve doğal çevre arasındaki mekansal ve sosyal ilişki, topoğrafik Özellikler vb. plan unsurları yerinde tespit edilerek, bunlara yönelik müdahale biçimleri ve planlama süreçlerini oluşturmak, çözüm önerilerini tanımlamak ve yeni açılımlar geliştirmek yönünde bir analiz-sentez çalışması yürütüldüğü, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Ankara Kent Konseyi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Büyükşehir Belediyesindeki bütün siyasi parti grupları, Belediye Meclisi İmar Komisyonu ve Belediyemiz Daire Başkanlıkları ile istişare toplantılar yapılarak detaylı bilgi verildiği, alınan görüş ve öneriler bu planın, amaç, ilke ve kararlarının oluşmasında büyük bir rol oynandığı, ölçeği gereği böylesi bir üst ölçek planda kırsal yerleşme ve iskan dışı alanlar hariç diğer bölgelerde uygulamaya yönelik alt ölçek planlarla belirlenecek hususlarla ilgilenilmeksizin, bunun yerine plana ilişkin temel stratejik yaklaşım, ilke ve hedefler ile öngörü ve müdahale biçimlerinin ortaya konulduğu,

 

Başkent Ankara Çevre Düzeni Planı çalışmasının bir diğer özelliği planlamanın dinamik bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle, planın sadece hedef yıl 2038 göz önünde bulundurularak bu yılda nasıl bir Ankara tasarımı düşünülerek ulaşılacak son duruma yönelik plan kararlarının oluşturulması olmadığı, hedef yıla ilişkin süreç dinamik tutularak, yaşanacak süreçte ortaya çıkacak sorunların çözülmesi ve müdahale biçimleri sürecin kendisine bırakıldığı, bir bakıma planın kendisi bir süreç yönetimi olarak ele alındığı, bu anlayışla; planın hedef, ilke, strateji ve kararlarının kentin gelişimine paralel olarak güncelliğini koruyup korumadığı ve uygulamaya yönelik kararların denetimi amacıyla “Çevre Düzeni Planı Eşgüdüm Komisyonu” oluşturulmasının öngörüldüğü, bu komisyonun beşer yıllık periyotlar halinde hazırlayacağı raporun, büyükşehir belediye meclisince görüşülecek ve bu planın hedef, ilke, strateji ve kararlarında revizyon ve/veya ilaveler gerekiyorsa karara bağlanacağı,

 

Dolayısıyla beşer yıllık periyotlar halinde Ankara kentinin sorunları tespit edilerek bu sorunların çözüm stratejileri plana yansıtılacağı, gerekiyorsa bu planın hedef, ilke, strateji ve kararlarında revizyon ve/veya ilaveler yapılarak planın yaşayan bir organizma gibi canlı kalması, güncel tutulması ve yaşanan hızlı değişim ve dönüşüme adapte olan bir kentin inşa edilmesinin sağlanabileceği,

 

2038 Yılı Ankara Çevre Düzeni Planı, 8. 9. ve 10. Kalkınma Planları çerçevesinde ve ülke bütününde belirlenen hedeflere ulaşmak için; Başkent Ankara’nın coğrafi ve topoğrafik koşulları ile tarihi, kültürel, sosyal ve çevresel değerlerine uygun, insan ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, tüm sektörlerde bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değer üretilmesini sağlayacak, koruma ve kullanma dengesini gözeten arazi kullanımı ve stratejik kararların verilmesini sağlayan, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, yüksek standartlarda yaşanabilir mekânlara kavuşturulması için tüm potansiyellerinin etkin bir şekilde değerlendirildiği bir planlama yaklaşımını benimsediği,

 

Başkent Ankara’nın İmar Yasası nitelikli Çevre Düzeni Planı teklifinin onayını takiben 6360 sayılı Kanun öncesi sınırlan kapsayan 1/25000 ölçekli nazım imar planı revize edilerek (yeni katılan alanlara da genişletilerek) alt ölçek planlara imkan sağlanmasının hedeflendiği,

 

Hususları tespit edilmiş olup, 1/100.000 ölçekli 2038 Yılı “Ankara Çevre Düzeni Planı” ve eklerinin, 5393 ve 5216 sayılı Yasalar ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Meclis 2.Başkan V.                                                                                                           Katip                                                                                       Katip

                  Nail ÇİMEN                                                                                                           Abdülfettah GÜNGÖR                                                              Nurdan ÇOBAN

   

 

 

ÖNERİYORUZ

Emlak Konut; Mühye Arsa Satış İhalesi… (28/05/2019)

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Çankaya-Mühye’de bulunan 6 adet …

Bir cevap yazın