Bağlum I. Etap Plan Revizyonu…

Orman Genel Müdürlüğü ve diğer unsurlar tarafından açılan davalarda iptal kararı verilen Keçiören İlçesi Bağlum 1. Etap nazım imar planı, Keçiören Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclislerinde alınan kararlar ile mahkeme kararlarına uygun olarak revize edildi.

İlgili plan Ankara Büyükşehir Belediyesi imar askı panosunda 1 ay süre ile askıya çıkarıldı.

Karar No:33                                                                                                                 12.01.2021

        K A R A R

 

Keçiören İlçesi Bağlum 1. Etap nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.12.2020 gün ve 548 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2021 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Keçiören Belediye Meclisinin 03.12.2018 gün ve 547 sayılı kararı ile uygun görülen Bağlum 1.Etap Uygulama İmar Planı değişikliği Başkanlığımızın 07.12.2018 gün ve 123109 sayılı yazısı ile iade edilmiş, İlçe Belediyesince gerekli düzenlemeler yapılarak 18.10.2019 gün ve E.9509 sayılı yazı ile Başkanlığımıza tekrar sunulmuş olup 20.01.2020 gün ve E.6399 sayılı yazımızla tekrar iade edilmiştir. Söz konusu imar planı değişiklikleri yeniden düzenlenerek Keçiören Belediye Meclisinin 02.10.2020 gün ve 415 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek 5216 sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince tekrar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

Yapılan incelemede;

Söz konusu planlama alanının Mülga Bağlum Belediyesinin Büyükşehir Belediyesine bağlanmadan önce 2000 yılında onaylı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar kapsamında kaldığı, 10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile birlikte Bağlum Belediyesinin Büyükşehir Belediyesine bağlandığı, daha sonra 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi gazetenin mükerrer sayısında yürürlüğe giren 5747 sayılı Kanunun 2.maddesinin 1.fıkrasında Bağlum Belediyesinin Keçiören Belediyesine bağlanması sebebiyle planlama çalışmalarının etaplar halinde (5 etap) yapıldığı ve alanın Bağlum 1.Etap olarak belirlendiği,

Yaklaşık 1018 hektar büyüklüğündeki Bağlum 1. Etap planlama alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Keçiören Belediye Meclisinin 01.07.2013 gün ve 359 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13.09.2013 gün ve 1742 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği önerisi ile birlikte onaylandığı,

Daha sonra bu alanın 77 hektarlık kısmında yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun Keçiören Belediye Meclisinin 02.02.2015 gün ve 95 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 gün ve 562 sayılı kararı ile onaylandığı ve 82234 nolu parselasyon planı kapsamında tapu tescilinin yapıldığı,

 

Ancak 82234 nolu parselasyon planı ile 2291 ada 1 sayılı parselin Kentsel Servis Alanı kullanımlı 91968 ada 1 parsele 2508 m2 pay ile şuyulandırıldığı ve parsel maliklerinden Zekeriya Küçük tarafından İlçe Belediyesi ve İdaremiz aleyhine açılan davada anılan parselasyon planı ile dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/1205 E.2019/319 K. no ile iptal edildiği,

 

İlgili mahkeme tarafından 2015 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasında kademelenme ve plan hiyerarşisi bulunmadığı ve imar mevzuatında Kentsel Servis Alanı kullanımı yer almadığı gerekçeleri ile söz konusu planların iptaline karar verildiği,

 

Planlama alanının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 116 sayılı kararı ile onaylanan 12.05.2017 gün ve 1002 sayılı karar ile son şeklini alan 1/100.000 ölçekli “Ankara İli Çevre Düzeni Planı” kapsamında “Meskun (Yerleşik) ve Planlı Alanlar” kullanımında kaldığı,

 

Mahkeme iptal kararı gözetilerek sunulan Bağlum 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile 1. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin 2020/415 sayılı ilçe meclis kararında;

 

Nüfusun 157070 kişi olarak belirlendiği, 2212563 m2 konut alanı, 105200 m2 ticaret alanı ve 784458 m2 konut+ticaret alanı ayrıldığı,

Kentsel Servis Alanı kullanımlarının Mahkeme kararında yer alan iptal gerekçeleri göz önünde bulundurularak Ticaret Alanına (T1) dönüştürüldüğü,

ASKİ boru hatları ile Başkentgaz doğalgaz hatlarının konut adalarından geçmesi nedeniyle söz konusu hatlara göre düzenlemeler yapıldığı,

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2001/1485 E. ve 2002/651 K. sayılı kararına istinaden Orman Alanında kalan şahıs hisselerine ilişkin düzenlemelerin yapıldığı,

7221 sayılı Kanun gereği Yençok:Serbest olan alanlarda yapı yüksekliklerinin belirlendiği,

Plan tadilatları ile imar uygulamalarında çözüm bekleyen birkaç hususa yönelik alansal düzenlemelerinin yapıldığının belirtildiği,

1/5000 ölçekli nazım imar planında brüt yoğunluğun 154 kişi/ha, net yoğunluğun 340 kişi/ha olarak belirlendiği ve 15 adet plan notu düzenlendiği,

1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.75 Y:Serbest yapılaşma koşullu “Kentsel Servis Alanı” kullanımındaki ada/parsellerin “Ticaret Alanına (T1)” dönüştürüldüğü ve yüksekliğin Yençok:16 kat olarak belirlendiği,

 

Onaylı planda 25 metre genişliğindeki ikincil artere cepheli parsellerde bulunan E:1.60 Yençok:Serbest yapılaşma koşullu “Konut Altı Ticaret” kullanımının “Konut+Ticaret Alanına (TİCK)” dönüştürüldüğü ve yükseldiğin Yençok:16 kat olarak belirlendiği,

 

E:0.60 Yençok:Serbest yapılaşma koşullu “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” kullanımında olan ada-parsellerin “Sosyal Tesis” ve “Kültürel Tesis” olarak kullanımlarının ayrıldığı ve yükseldiğin Yençok:6 kat olarak belirlendiği,

Altyapı kurum görüşü nedeniyle ASKİ boru hatları ile Başkentgaz doğalgaz hatlarına göre konut adalarında düzenlemeler yapıldığı,

 

E:1.60 Yençok:Serbest olan konut alanlarında yüksekliklerin 16 kat olarak belirlendiği ve 19 adet plan notu düzenlendiği,

 

15 nolu plan notunda “Bu Plan Onama Sınırları İçerisinde Daha Önce Plan Tadilatı Yapılmış Yerlerde İlgili Meclis Kararları Ve Sadece Tadilat İle Oluşmuş Plan Notları Geçerlidir. Bu Plan Notu 91434 Ada İçin Geçerli Değildir.” ifadesi ile müktesep hakların korunduğu ancak oluşturulan özel hükümle 91434 sayılı adanın bu uygulama haricinde bırakıldığı ve bu nedenle de bahsi geçen ada ile ilgili geriye dönüş istendiğinin anlaşıldığı,

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede;

Altyapı kurum görüşü nedeniyle ASKİ boru hatları ile Başkentgaz doğalgaz hatlarına göre konut adalarında yolların daraltılması, yerlerinin değiştirilmesi, park alanlarına ilave edilmesi ve park alanları ile konut alanları arasında takas yapılması gibi düzenlemeler yapıldığı, ancak ada bazlı alan dengelemelerine ilişkin herhangi bir alan hesabının belirtilmediği,

E:1.60 yapılaşma koşullu Konut Alanları, Ticaret Alanları ve Konut+Ticaret Alanlarının Yençok: Serbest olan yapı yüksekliklerinin Yençok:16 kat olarak belirlenmesine ilişkin herhangi bir dayanak gösterilmediği,

Plan açıklama raporunda donatı alanlarının, ilk imar planı hazırlanırken ayrılmadığı ve yeni hazırlanacak planda yeni sosyal donatı alanı oluşturmak için yer olmadığından ayrılamadığının belirtildiği, ancak bu ifadenin ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu,

91434/1 sayılı parselin 2018/1934 sayılı ABBMK ile Emsal:0.75 Yençok: Serbest yapılaşma koşullu Kentsel Servis Alanı kullanımından E:l.20 Yençok:6 kat yapılaşma koşullu Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin tadilen onayının uygun olacağı,

 

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğünün 06.07.2020 gün ve E.1374843 sayılı yazısında “Keçiören Belediye Başkanlığı aleyhine açılan ve Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2017/875 Esas numaralı dosyasında görülmekte olan davaya yönelik verilen 27/12/2019 tarih ve 2019/2591 sayılı Kararında; “Bağlum 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında sonradan Keçiören Belediye Meclisinin 06/12/2013 tarih ve 627 sayılı kararı ile yapılan ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 24/01/2014 tarih ve 149 sayılı Kararı ile onaylanan değişiklikleri ile 21.03.2002 tarih ve 128 sayılı Bağlum Belediye Encümeni Kararı ile yapılan imar uygulamasına ilişkin dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtilmekte ve Mahkeme Kararı doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması (geri dönüşüm işlemi)” talebine istinaden 23.07.2020 gün ve E.50872 sayılı yazı ile “Bağlum 1.Etap’a ilişkin İdaremizce yapılacak 1/5000 ölçekli nazım imar planında dikkate alınacaktır.” Şeklinde cevap verildiği; dolayısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi değerlendirilirken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerektiği,

Hususları tespit edilmiş olup, Keçiören İlçesi Bağlum 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tadilen onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu “plan notlarının 3/b maddesinde yer alan 1.000 metrekareye kadar olan parsellerde bir bağımsız bölüm yer alacaktır. Yatay kat mülkiyetine uygun olarak parsellerin her 1.000 metrekaresine bir bağımsız bölüm yer alacaktır.” tarzında ilavesiyle oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

 

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın