Balıkuyumcu Temapark Arazisi Konuta Dönüşüyor… (Plan Askısı)

Ankapark’ın AOÇ arazisine yapılması ile ihtiyaç kalmayan 3.818.715 m²’lik Balıkuyumcu temapark arazisine konut planlaması yapılıyor.

Bölge toplu konut alanı statüsünde olduğundan 1/1000’lik ve 1/5000’lik planları beraber askıya çıkmıştır…

Balıkuyumcu Temapark Arazisi Konuta Dönüşüyor... (Plan Askısı) 3078

 

 

 

     

 

 

 

 

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

Karar No:995                                                                                                                  13.05.2016

 

        K A R A R

 

 

Etimesgut İlçesi Ballıkuyumcu –Aşağıyurtçu-Yukarıyurtçu-Alcı Tema Park Toplu Konut Alanı 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.05.2016 tarih ve 189 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 5793 sayılı kanun uyarınca hazırlanarak Belediye Meclisimizin 13.08.2010 gün ve 2504 sayılı kararı ile onaylanan Ballıkuyumcu-Aşağıyurtçu-Yukarıyurtçu, Alcı “Temapark” Toplu Konut Alanına ilişkin Başkanlığımızca hazırlanan 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklikleri hakkında TOKİ Başkanlığının 14.04.2016 gün ve 566 sayılı yazısıyla öngörülen 5 adet plan notu ilave edilmesi ve parselasyon plan aşamasında TOKİ den görüş alınması tarzında görüş verildiği,

 

-Etimesgut İlçesi Aşağı Yurtçu ve Ballıkuyumcu mahallelerinde mülkiyetinin TOKİ, Hazine Belediyemiz ve Şahıs parsellerini kapsayan alanda Belediye Meclisimizin 16.02.2007 gün ve 496 sayılı kararı ile Temakent Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alan sınırının ilan edildiği,

 

-Bu kapsamda TOKİ Başkanlığı tarafından 5793 sayılı kanun uyarınca hazırlanan Ballıkuyumcu-Aşağıyurtçu-Yukarıyurtçu, Alcı “Temapark” Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin Belediye Meclisimizin 13.08.2010 gün ve 2504 sayılı kararı ile onaylandığı, İmar Planı plan notlarında, Temapark Alanının kent ölçeğinde eğlence-dinlenme vs kullanımları kapsayacağı, aynı plan notuna göre Konut kullanımının da yer alabileceğine ilişkin hükümlerinin de bulunduğu,

 

-Söz konusu imar planında ayrılan Temapark Alanının, daha sonra Atatürk Orman Çiftliği içinde Hayvanat Bahçesi bölgesinde Ankapark adı altında uygulamaya başlandığından, Etimesgut İlçesinde planlı Temapark Alanının, çevresindeki imar planlarıyla uyumlu bir şekilde Kente kazandırılması gerektiği ve bu yönde imar planı revizyonunun yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

 

-Bu kapsamda konu üzerinde TOKİ ile Belediyemiz arasında yapılan görüşmelere dayanarak daha önceki İmar Planı hükümleri ve analizleri çerçevesinde ilgili kurum görüşleri de alınarak Başkanlığımızca 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliklerinin hazırlandığı,

 

-Hazırlanan İmar Planı değişikleri kapsamında;

 

Konut Alanları için; Ballıkuyumcu- Aşağıyurtçu- Yukarıyurtçu-Alcı “Temapark” Toplu Konut Alanı ile Eskişehir Yolu çevresindeki diğer imar planları kapsamında ki Konut Alanları için inşaat emsalinin E:1.00 ile E:1.20 aralığında olduğu, söz konusu konut yapılarına uygun olarak toplam: 3.818.715 m² yüzölçümlü Temapark Toplu Konut Alanına ilişkin plan değişikliği kapsamında  Konut Alanları için E=1.20 olacak şekilde yapılaşma kararı alınmış olup bu alanda gelişme konut alanlarının toplam inşaat alanı  2.164.775m²  (1.803.979.65*1.20= 2.164.775.58), Toplam konut sayısı: yaklaşık 14431 (2.164.775.58/150) adet olacağı, buradan hareketle hane halkı büyüklüğü TÜİK verilerine göre 3.25 kabul edildiğinde toplam alandaki nüfus 46900 kişi (14431*3,25) olacağının öngörüldüğü,

 

 

 

Konut+ Ticaret Alanları için; Bu alanlarda E.1.20′ yi aşmamak kaydıyla toplam inşaat alanının min. %20’i Ticaret Alanı olarak kullanılabileceği ve toplam Konut+ Ticaret Alanı 235813m² olarak önerildiği,

 

Ticaret Alanları için;Bu alanlarda büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro salonu, apart daire, ofis, sosyo-kültürel tesis, yönetimle ilgili tesisler türü kullanımların yer alabileceği ve  E=1.2, Toplam Ticaret Alanı 102.224m² olarak önerildiği,

 

Kentsel Yeşil Alanlar için; Bu alanlar planda rüzgâr koridorları, nefes alma noktaları oluşturup yağış, nem ve ısı açısından mikro klima doğurmak, tampon bölgeler oluşturup fiziksel denge sağlamak amacıyla yerleşime uygun bulunmayan alanların doğal niteliklerine uygun olarak kente kazandırılacak alanlar olarak tanımlanmış olup, bu alanların halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma alanları, çeşmeler, oyun alanları olarak düzenleneceğine ilişkin plan notu ilave edildiği, Planlama alanında ayrılan yeşil alan miktarının ise yaklaşık 963450 m², kişi başına düşen yeşil alan miktarı 64.23 m² olarak belirlendiği, 

 

– Uygulama ve yapılaşmaya ilişkin olarak;

 

1-İmar  planında belirtilen inşaat emsali  aşılmamak koşuluyla yapı adalarında ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılaşma düzenleri yer alabilir. Yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilir.Bunlar vaziyet planı ile belirlenir ve aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına gidilebilir.

 

2-Su basman kotu max. ±1.50’de tesis edilebilir.

 

3-Binaların giriş kotları hazırlanacak vaziyet planında belirlenir.Binalar genellikle tabi zeminden kotlandırılacaktır. 0.00 kotu bina köşe kotu ortalamasıdır. Ancak adalardaki topografya özelliklerinden dolayı yol ve konut arasında daha uyumlu bir ilişki kurmak amacıyla; binalar,  ada çevresi veya ada içi yollardan kotlandırılabileceği gibi bir ölçü sınırlamasına bağlı kalmaksızın tesviyeler yapılabilecek  ve tesviye edilmiş  zeminden kot alabileceklerdir.

 

4-Akaryakıt ve LPG Satış Servis İstasyonu Alanlarında E:0.50 Yençok: 2Kat’tır. Bu alanlarda İlgili TSE Standartlarına (11939, 12820 vb) ve Yangın ve Deprem Yönetmeliklerine uyulacaktır.

 

5-Ada/Parsel bazında zemin etüdü yapılmadan inşaat müsaadesi verilemez, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt, rapor ve eklerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

 

6-İmar uygulaması etaplar halinde yapılabilir.

7-Planda ticaret olarak gösterilen alanlarda; büro, işhanı, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro salonu, ofis, sosyo-kültürel tesis, yönetimle ilgili tesisler gibi  kullanımlar yer alabilir.

 

 

8-Sosyo Kültürel Tesis Alanlar ile Eğitim Alanları Özel Amaçlı da kullanılabilir.

 

9-DSİ’nin öngördüğü tüm  tedbirlere ve önerilere uyulacaktır. Taşkın alan sınırları içinde tedbirler alınmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

10-Konut alanlarında min. parsel büyüklüğü 4000 m² dir. Adaların parsellenmesi halinde beher parsel sınırına 5m. yapı yaklaşma sınırı bırakılacaktır.

 

11- Konut adalarında yaşayacak nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere ilave dini tesisler yapılabilir., dini tesis yapıları emsale dahildir. Yapılacak dini tesislerin yerleri ve büyüklükleri vaziyet planına göre belirlenir ve ifraz edilebilir. Bu yapıların imar yoluna cephesi bulunmaması durumunda mülkiyeti kat mülkiyetine göre belirlenir.

12-Konut +Ticaret Alanlarında E.1.20’yi aşmamak kaydıyla toplam inşaat alanının min. %20’i Ticaret Alanı olarak kullanılabilir.

13-Konut, Konut + Ticaret alanlarında ada bazı veya parsel büyüklüğü 20000 m2’nin üzerinde olması durumunda % 20 inşaat alanı artışı  verilecektir.

14-Konut, Konut + Ticaret alanlarında yer alacak konut sayısı inşaat alanının 150 m2’ye bölünmesi ile elde edilecek sayıdan fazla olamaz. Küsuratın 0.5’in üzerinde çıkması durumunda konut sayısı bir üst  sayıya  tamamlanır. Toplam konut sayısını aşmamak kaydıyla farklı büyüklükte konutlar yapılabilir.

 

15-Toplu Konut Alanlarında toplam emsale esas inşaat alanının %5’ini geçmemek koşulu ile ticari birimler yer alabilir. Ticari birimler konut alanında olabileceği gibi bağımsız olarak da projelendirilebilir. Ticari birimlerin yeri vaziyet planına göre belirlenir ve ifraz edilebilir. Bu alanlar inşaat emsaline dahildir.

16-Planlama alanında ihtiyaç duyulması halinde imar ada/parselleri içerisinde ve park alanlarında ilgili kurum görüşü alınarak teknik altyapı alanları  ve özel teknik altyapı alanları yapılabilir.

17-Teknik altyapı alanları ve özel teknik altyapı alanlarında; trafo, Telekom yapıları, santral binaları, arıtma tesisi, su deposu vb. kullanımlar yer alabilir. Bu alanlar vaziyet planına göre ifraz edilebilir.

18-İmar ada/ parsellerinin yola cephesi  olmayan bölümlerinde, kurum görüşü doğrultusunda yapılması gerekli teknik altyapı ve özel teknik altyapı alanlarının mülkiyeti kat mülkiyetine göre belirlenir.

19-Plan notlarında ve imar planında belirtilmeyen hususlarda imar Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. şeklinde 20 adet plan notu ilave edildiği,

Hususları tespit edilmiş olup, söz konusu 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği önerilerinin  “ onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

Meclis 2. Başkan V.                                         Katip                                                     Katip

Nail ÇİMEN                                           Hamdi KESGİN                                 Ahmet ÖZTÜRK                        

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın