Dodurga Otoban İçi Planı İtirazları Reddedildi…

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

Karar No:2645                                                                                                                   17.12.2015

    

 

            K A R A R

 

 

 

Çankaya İlçesi Alaçaatlı Dodurga Mahallesi, Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.12.2015 tarih ve 1244 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2015 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Çankaya, Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri ile Gölbaşı , İncek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1200 hektarlık alana ait 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri birlikte 12.06.2015 gün ve 1249 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla tadilen onaylandığı,

Söz konusu nazım planlara;

Yücel ÇETİN,  Hamza GÜLSEVER, Mehmet PAZARLIKLI, Nail PAZARLIKLI’nın 19.11.2015 tarih ve 20524 evrak kayıt sayılı ve Adil KILIÇKAN’ın 19.11.2015 tarih ve 20532 evrak kayıtlı dilekçeler ile, Dodurga tp.574, 655, 2166 ve 63142/1 sayılı parsellerin emsal değerinin düşük olduğu (Konut Alanı ortalama E:1,5) belirtilerek, yüksek emsal değeri verilen alanlarla (Konut+Ticaret Alanları Ortalama E: 1,75) eşit olarak verilmesi talep edildiği,

Cemalettin-Fahrettin-Sefer-Seyfettin-Savaş    İNAN,    Anakadın    TÜRKAY,    Mevlidiye SÖYLEMEZ, Demet KARKIN’ın 28.10.2015 tarih ve 19331 evrak kayıt sayılı dilekçesi ile, 60928/1, 60929/1 ve 60930 ada 1 sayılı parsellerinde plan değişikliği kapsamına dahil edilerek bölgedeki aynı imar kullanımı ve yapılaşma şartlarının verilmesi talebiyle,

Mehmet KARA’nın 19.11.2015 tarih ve 20573 evrak kayıt sayılı dilekçe ile İncek Mahallesi, 111454, 111457, 111458 sayılı “Kentsel Servis Alanı” (E:l,00 H:S) kullanımlı adalar ile 111460, 111461, 111462, 111463, 111464 ve 111466 sayılı “Konut Alanı (E:0,30 H:6,50m)” kullanımlı adalarında emsal değerlerinin arttırılması istemiyle,

Şükrü KARA’nın 17.11.2015 tarih ve 20343 evrak kayıt sayılı ve 06.11.2015 tarih ve 19793 sayılı da kayıtlı dilekçeler ile, Dodurga Mahallesi, tp.521 ve 528 sayılı taşınmazların tamamına yakın kısmının “Özel Eğitim Alam” ve “Özel Sağlık Alanı” olarak ayrıldığı belirtilerek faydalı alan ayrılmadığı gerekçesiyle,

Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.11.2015 tarih ve 6615 sayılı yazısı ile, Çankaya İlçesi sınırları içerisinde kalan alana ilişkin TÜİK verilerine göre nüfus artış oranları göz önünde bulundurulması,

TÜRKKONUT’un 17.11.2015 tarih ve 20228 sayılı dilekçe ile, plan değişikliğine konu alanda imar değişikliklerine gerek olmadığı,

 

Seçkin ODABAŞI’nın 11.11.2015 tarih ve 20047 sayılı dilekçesi ile, tp.330, 331, 332, 333, 334 ve 339 sayılı parsellerin bir kısmının plan kapsamına alındığı, anılan parsellerin kalan kısımlarının da plan sınırına alınması tarzında itirazlar yapıldığı, yasal askı süresi içinde söz konusu yazı ve dilekçeler ile Başkanlığımıza bildirilen toplam 9 adet itiraza ilişkin bir karar alınması gerektiği,

 

Hususları tespit edilmiş olup, Çankaya İlçesi, Dodurga ve Alacaatlı Mahalleleri ile Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 1200 hektarlık alana ait 1/5000  ve  1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin askı süresi içinde yapılan itirazların  “reddi”ne  ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Meclis Başkanı                                                   Katip                                                  Katip

İ.Melih GÖKÇEK                                    Ahmet ÖZTÜRK                          Büşra Koru UZKURT                 

 

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın