Doğu Terminali Meclis Kararı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     T.C.

        ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

               BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

                        Karar No:2607                                                                                                                                                                                                           17.12.2015

    

 

            K A R A R

 

 

Mamak İlçesi Doğu Terminali 50180 ada 2 parselde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17.12.2015 tarih ve 1206 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2015 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; 11.11.2015 tarih ve 1423-16558 sayılı yazı ile “Şehirlerarası Otobüs Terminali” kullanımlı Üreğil Mah. 50180 ada 2 parselin mevcut imar planı plan notlarına Şehirlerarası Otobüs Terminali dahilinde hizmet verecek olan taşıt akaryakıt, bakım, onarım vb. ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Terminal alanı içerisinde gerekli alanların alabileceğine dair plan notlarının eklenmesi istendiği,

Belediyemiz mülkiyetindeki 99.300m2 yüzölçümlü 50180 ada 2 parselin Belediyemiz Meclis 12.08.2014 tarih ve 1307 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Mamak Belediye Meclisinin 06.03.2015 tarih ve 162 sayılı kararı ile uygun görülerek Belediyemiz Meclisinin 14.04.21 tarih ve 828 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kapsamında E=1.00 Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında Terminal Alanı kullanımında kalmaktayken Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı (EİDB) görüşü doğrultusunda alınan 11.11.2015 tarihli sayılı Başkanlık OLUR’u üzerinde hazırlanan ve mevcut plan notlarına “Terminal Alanı dahilinde hizmet verecek olan taşıtların akaryakıt, bakım, onarım vb. ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli alanlar yer alabilir.” plan notunun eklendiği l/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin Belediyemiz Meclisinin 28.11.2015 tarih ve 2475 sayılı kararı ile onaylandığı,

EİDB tarafından alınan 27.11.2015 tarih ve 3450-17246 sayılı Başkanlık OLUR’u ile 50180 ada 2 nolu parselde Şehirlerarası Otobüs Terminali kullanımında doğacak çeşitli fonksiyonlara daha verimli cevap verilebilmesi için yapı yoğunluğunun E=1.30 olara belirlenmesinin istenmesi üzerine Başkanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile parselde E=1.30, Yençok=Serbest yapılaşma koşullarında Şehirlerarası Otobüs Terminali kullanımı belirlendiği, plan değişikliklerine öncekilere ilaveten; “1- Şehirlerarası Otobüs Terminali Alanında E=1.30, Yençok=Serbesttir. şeklinde  plan notunun belirlendiği,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

      Meclis Başkanı                                            Katip                                              Katip

      İ.Melih GÖKÇEK                                    Ahmet ÖZTÜRK                          Büşra Koru UZKURT                 

 

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın