Mavigöl Planı yeniden…

Daha önce yürütmeyi durdurma alan planlama alanı ile ilgili yeni plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandı.

Plan notlarına göre:

5000-14.999 m2 arası konut parsellerinde E:1.00 

15.000 m2 ve üzeri konut parsellerinde E:2.00 

Bölgesel ticaret merkezi parsellerinde E:1.50

Merkezi iş alanı (MİA) parsellerinde E:2.50

 

 

 

 

   

   T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

Karar No:1000                                                                                                    13.05.2016

 

 

        K A R A R

 

 

Mamak İlçesi Bayındır Barajı Mavi Göl Kuzeydoğu planlama alt bölgesi 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.05.2016 tarih ve 194 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; AKS Planlama’nın  29.03.2016 günlü, AKS Planlama’nın  04.05.2016 günlü dilekçeler ile Mamak İlçesi, Bayındır, Ortaköy ve Kutludüğün Mahallerini kapsayan Bayındır Barajı Mavi Göl Kuzeydoğu Planlama Alt Bölgesi 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planları onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

 

Söz konusu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 gün ve 896 sayılı kararı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının onaylandığı, öngörülen nüfusun 54000 kişi olduğu ve konut sayısının 13500 olarak belirlendiği, min. parsel büyüklüğü 5000m2 E:1.00, 15000m²  ve üzerindeki parsellerde E:2.00 MİA E.3.00, Hmax serbest, bölgesel ticaret merkezinde E:2.00 Yençok:serbest olduğu,

 

1/25000 ve 1/5000 ölçekli planında yürütmeyi durdurma kararı bulunduğu, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde öngörülen nüfusun ve konut alanı yapılaşma koşulları değişmeksizin min. parsel büyüklüğü 5000m2 E:1.00, 15000m² ve üzerindeki parsellerde E:2.00, MİA alanında E.2.50, Hmax serbest, bölgesel ticaret merkezinde E:1.50 Yençok:serbest öngörüldüğü,

 

Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin 1/25000 ölçekli nazım imar planları ile birlikte   “ onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 Meclis 2. Başkan V.                                         Katip                                                     Katip

                                    Nail ÇİMEN                                           Hamdi KESGİN                                 Ahmet ÖZTÜRK                        

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın