Mavigöl Planı yeniden…

28 Mayıs 2016
Ne kadar faydalı buldunuz?
Toplam:0    Ortalama:0/5

Daha önce yürütmeyi durdurma alan planlama alanı ile ilgili yeni plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandı.

Plan notlarına göre:

5000-14.999 m2 arası konut parsellerinde E:1.00 

15.000 m2 ve üzeri konut parsellerinde E:2.00 

Bölgesel ticaret merkezi parsellerinde E:1.50

Merkezi iş alanı (MİA) parsellerinde E:2.50

 

 

 

 

   

   T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

Karar No:1000                                                                                                    13.05.2016

 

 

        K A R A R

 

 

Mamak İlçesi Bayındır Barajı Mavi Göl Kuzeydoğu planlama alt bölgesi 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.05.2016 tarih ve 194 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; AKS Planlama’nın  29.03.2016 günlü, AKS Planlama’nın  04.05.2016 günlü dilekçeler ile Mamak İlçesi, Bayındır, Ortaköy ve Kutludüğün Mahallerini kapsayan Bayındır Barajı Mavi Göl Kuzeydoğu Planlama Alt Bölgesi 1/5000 ve 1/25000 ölçekli nazım imar planları onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

 

Söz konusu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2015 gün ve 896 sayılı kararı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının onaylandığı, öngörülen nüfusun 54000 kişi olduğu ve konut sayısının 13500 olarak belirlendiği, min. parsel büyüklüğü 5000m2 E:1.00, 15000m²  ve üzerindeki parsellerde E:2.00 MİA E.3.00, Hmax serbest, bölgesel ticaret merkezinde E:2.00 Yençok:serbest olduğu,

 

1/25000 ve 1/5000 ölçekli planında yürütmeyi durdurma kararı bulunduğu, öneri 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde öngörülen nüfusun ve konut alanı yapılaşma koşulları değişmeksizin min. parsel büyüklüğü 5000m2 E:1.00, 15000m² ve üzerindeki parsellerde E:2.00, MİA alanında E.2.50, Hmax serbest, bölgesel ticaret merkezinde E:1.50 Yençok:serbest öngörüldüğü,

 

Hususları tespit edilmiş olup, 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin 1/25000 ölçekli nazım imar planları ile birlikte   “ onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 Meclis 2. Başkan V.                                         Katip                                                     Katip

                                    Nail ÇİMEN                                           Hamdi KESGİN                                 Ahmet ÖZTÜRK