“Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı” İmar Çalışmaları…

  

Daha önce bakanlar kurulu kararı ve 1/25000’lik safhaları geçilen Fevziye-Hallaçlı-Velihimmetli-Çayırlı Mahallerini kapsayan KDGPA alanı ile ilgili 1/5000 ve 1/1000’lik çalışmaları ile ilgili meclis kararı aşağıdadır.

Ayrıca projenin adının “Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı” olarak ilan edildiği meclis kararında dikkat çeken başka bir ayrıntı ise 700.000 m2’lik golf alanı ayrılmış olması…

 

 

 

 

 

 

     T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

    BELEDİYE MECLİSİ

 

 

Karar No:1196                                                                                                                14.06.2016

 

 

        K A R A R

 

Gölbaşı İlçesi Hallaçlı-Velihimmetli-Çayırlı Mahalleleri Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.06.2016 tarih ve 336 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2016 tarihli toplantısında okundu.

 

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2012 tarih 818 sayılı kararı ile onaylanan Etimesgut İlçesi Fevziye Mahallesi ile Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi l.Etap, 2012/819 sayılı karar ile onaylı Hallaçlı Mahallesi 2.Etap, 2012/820 sayılı karar ile onaylı Hallaçlı, Velihimmetli Mahalleleri 3.Etap ve 2012/821 sayılı kararla onaylı Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı Mahalleleri 4.Etap kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı (KDGPA), 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.cü maddesi uyarınca KDGPA sınır ilanına yönelik 15.06.2015 tarihli ve 2015/7742, 2015/7740, 2015/7739, 2015/7741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 23.06.2015 tarihli ve 29395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

Kamuya hizmet etmekle yükümlü olan İdaremizin, konut üretme amaçlı önemli projelerinden olan söz konusu KDGPA Ankara Valiliğince hazırlanarak yürütülen “İç Göç Özel Uygulama Planı”nın ilimiz ve ilçelerinde kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri hayata geçirileceği hedefi ve yine Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanarak bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Bütünleşik Kentsel Gelişme ve Stratejisi ve Eylem Planı(KENTGES)”nın kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik evsizlik riskini önleyici tedbirler alınması hedefi ile de projenin örtüştüğü,

 

Söz konusu KDGPA’larına ilaveten planlama açısından bütünlük sağlanması için etaplar arasında kalan alanı da kapsayan “Halaçlı-Velihimmetli-Çayırlı, Fevziye Mahalleleri 4 Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği” Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2015 gün ve 2436 sayılı kararıyla onaylanarak, ilan-askı sürecince plana dahil olma yönünde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün ve 503 sayılı kararı ile red edildiğinden alana ilişkin 1/25000 ölçekli planın kesinlik kazandığı,

 

Hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlama sahasının yaklaşık toplam 2.075 hektar büyüklüğünde olduğu,

 

Öneri orta yoğunluklu gelişme konut alanının (brüt 250ki/ha) yanısıra, Ticaret, Konut+Ticaret, Merkezi İş Alanı, Ticaret+Turizm+Konut, A+LPG, Küçük sanayi, Konut Dışı Kentsel Çalışma, Mezarlık, Enerji üretim(Güneş Enerji Santrali-GES), Turizm(Golf) gibi kullanım alanları ile Eğitim, Üniversite, Sağlık, Otogar, Teknik altyapı, Otopark, Belediye hizmet alanı, Kamu hizmet alanı, Kültürel, Sosyal, İbadet, Spor, Bölge parkı, Yeşil alan, Park alanları gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarının, planlama alanının ulaşım ihtiyaçları da kurgulanarak plan notları ile birlikte öngörüldüğü,

Planlama alanına yönelik gerekli kurum ve kuruluşların görüşlerinin (Tarım, DSİ, ASKİ, Jeolejik etüt,Başkent Elektrik, Teiaş vb. gibi) alındığı ve öneri planda dikkate alındığı,

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca ortalama hane halkı büyüklüğünün Gölbaşı ilçesi için 3,41 olarak belirlendiği ve hesaplamalarda kullanıldığı,

 

Ankara Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün kamu yaran belgesi alınması şartıyla uygun gördüğü kısmi 55ha’hk alana ilişkin Ankara Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 03.05.2016 gün ve 18012 sayılı yazısı ile Kamu yararı kararının da gönderildiği,

 

Üst ölçekli 1/25000 ölçekli nazım imar planına uygun hazırlanan söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.maddesi ve 5216 sayılı Yasanın 7/b-c maddeleri uyarınca değerlendirilerek Belediye Meclisince bir karar alınması gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı,

 

            Hususları tespit edilmiş olup, “Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı” teklifinin E=0,10,H=2 kat imar durumlu 2 adet yaklaşık 700 dönümlük Golf alanı, E=0,50 H=2 kat 2000 m2 ifraz İmar durumuyla yaklaşık 600 dönümlük villa alanı da oluşturmak suretiyle “tadilen onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Meclis 2. Başkan V.                                     Katip                                                     Katip

Nail ÇİMEN                                 Abdülfettah GÜNGÖR                       Cafer Tayyar ALTUĞ

                        

ÖNERİYORUZ

Arsa Satış İhaleleri…

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi toplam …

Bir cevap yazın